موضوع: یادگیری همیارانه

عنوان: اصول پنجگانه یادگیری همیارانه

 

 
یادگیری همیارانه، یکی از ایده‌های با سابقه در حوزه آموزش است که اخیرا در پژوهش‌ها و اقدامات آموزشی تجدید حیات قابل توجهی داشته است.
این اصطلاح به مجموعه تکنیک‌هایی دلالت می‌کند
که دانش‌آموزان را در گروه‌های کوچک، ساختاریافته و ناهمگن گردهم می‌آورد تا فعالیت‌های یادگیری را با هم انجام دهند،
بر اساس عملکرد گروهی‌شان پاداش دریافت کنند و بر همین اساس نیز به رسمیت شناخته شوند.
برادران جانسون (& Johnson Johnson) نیز تعاریف فوق را تأیید می‌کنند
و معتقدند در یادگیری همیارانه، دانش‌آموزان باهم برای تحقق یک هدف مشترک تلاش می‌کنند (این هدف عام المنفعه است (همه اعضای گروه ذی‌نفع و ذی‌ضرر هستند))، باهم روی مطالب یادگیری بحث و به فهم یکدیگر کمک می‌کنند و یکدیگر را به تلاش بیشتر و سخت‌تر ترغیب می‌کنند،
عملکرد تک تک اعضای گروه بررسی می‌شود تا این اطمینان حاصل شود که همه در فرایند یادگیری مشارکت دارند.

شاید بتوان گفت تعاریف فوق از مبتنی بودن یادگیری همیارانه بر اصولی سخن می‌گویند که آن را از هر نوع دیگری از یادگیری گروهی که لزوما همیاری دانش‌آموزان را به همراه ندارد، متمایز می‌کند و یک ساختار نظام‌مند به آن می‌دهد.