موضوع: تفکر انتقادی

عنوان: ویژگی های تفکر انتقادی

 
 

 
به نظر شما، چه چیزهایی یک فرد متفکر را از سایرین متمایز می‌کند؟
اصلا کمی به عقب‌تر برگردیم. چه چیزی انسان را از سایرین متمایز می‌کند؟
چه چیزی انسان را به معنای واقعی‌اش انسان می‌کند؟
ریچارد پاول (Richard Paul) صاحب‌نظر حوزه تفکر انتقادی معتقد است، به دو سؤال اخیر با واژه «تفکر» پاسخ می‌دهد.
اما فرد متفکر چه ویژگی‌هایی دارد؟
چه چیزی فرد متفکر را از سایرین متمایز و او را به یک متفکر نقاد تبدیل می‌کند؟