موضوع: سبک یادگیری

عنوان: هرم یادگیری ادگار دیل

 

 
هرم یادگیری ادگاردیل، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و نکات قابل توجهی را می‌توان از آن استخراج کرد. برخی از این نکات عبارتند از:
۱٫ ما را از میزان اثربخشی سبک‌های گوناگون یادگیری آگاه می‌کند.
۲٫ به ما می‌گوید، فعالیت‌های کلاسی و خانگی یادگیرندگانمان را چطور تنظیم کنیم که بازدهی بیشتری برای آنان داشته باشد.
۳٫ نقشه راهی است که به ما در نحوه تنظیم فرایند تدریس و ارزشیابی کمک می‌کند.
۳٫ می‌تواند در شناخت سبک‌های یادگیری یادگیرندگانمان به ما کمک کند.
۴٫ ما را به سمت بکارگیری روش‌های آموزشی اثربخش سوق می‌دهد.

سؤال: به نظر شما چه نکات آموزشی دیگری از این هرم قابل استخراج است؟