موضوع: تفکر انتقادی

عنوان: ویژگی‌های یک معلم خوب چیست؟

 

 
«معلم»، مهم‌ترین عامل موفقیت و تغییر نظام آموزشی است.
اما، این مهم‌ترین عامل تغییر بودن از کجا ناشی می‌شود؟
آیا ما به این اهمیت واقف هستیم؟
چه چیزی نقش معلم را از سایر نقش‌ها در یک نظام آموزشی متمایز می‌کند؟

چه چیزی یک معلم را به معنای واقعی‌اش معلم می‌کند؟