موضوع: انگیزه

عنوان: مقدمه ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان

 

 
پیش‌نیازهای ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان چیست؟
ما بعنوان معلم، از این پیش‌نیازها آگاهی داریم؟
اگر از این پیش‌نیازهای آگاهی نداشته باشیم، چطور انتظار داریم بتوانیم آنان را در فرایند یادگیری با خودمان همراه کنیم؟