موضوع: بازخورد

عنوان: معلمان به بازخورد واقعی نیاز دارند-بیل گیتس

 

 
شاید بدون اغراق بتوان گفت «بازخورد» یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در موفقیت فرایند یاددهی-یادگیری است.
تا بازخورد ندهیم و بازخورد نگیریم، نمی‌توانیم انتظار اصلاح خطاهای موجود در عملکردمان را داشته باشیم.
کلید شناخت این خطاها بازخورد است.

اما این بازخورد چطور می‌تواند به شکلی اثربخش اتفاق بیفتد؟ واقعی باید باشد یا کلی و غیرواقعی؟