موضوع: تفکر انتقادی

عنوان: از هرم شناختی بنجامین بلوم تا تفکر انتقادی

 

 
بنجامین ساموئل بلوم آمریکایی (Benjamin Samuel Bloom)
-یکی از مطرح‌ترین روان‌شناسان آموزشی جهان- برای طبقه‌بندی اهداف آموزشی،
یک مدل سلسله مراتبی مبتنی بر تفکر انتقادی ارائه کرده است.
این مدل با هدف تقویت تفکر انتقادی مطرح نشده و همانطور که اشاره شد،
بیشتر نوعی طبقه‌بندی برای اهداف آموزشی ارائه می‌کند،
اما سطح تجزیه و تحلیل و ارزیابی و خلاقیت آن حاوی اطلاعات مفیدی در این زمینه است.
این مدل دربرگیرنده ۶ سطح (از ساده (پایین‌ترین سطح شناختی) به پیچیده (بالاترین سطح شناختی) است که تسلط بر هر سطح آن، مستلزم تسلط بر سطوح قبلی است.
این فرایند نشان می‌دهد که برای تبدیل شدن یادگیرنده به متفکر نقاد، تسلط بر سطوح توصیه شده در چارچوب بلوم، الزامی است.
اما شاید این الزام قبل از یادگیرنده، برای معلم وجود داشته باشد،
زیرا تا معلمی خودش به چارچوب شناختی بلوم مسلط نباشد و بر این اساس، تفکر انتقادی را در درون خود نهادینه نکرده باشد،
نمی‌توان انتظار تحقق این اهداف را در یادگیرندگان وی داشت.

چند سؤال:
آیا تا بحال در تنظیم روش‌های تدریس، تکلیف‌دهی، ارزشیابی و … از چارچوب بلوم استفاده کرده‌ایم؟
آیا تا به حال به این توجه کرده‌ایم که یادگیرندگان ما در چه سطحی از سطوح شناختی بلوم رشد پیدا کرده‌اند؟
آیا تا به حال به این فکر کرده‌ایم که نحوه عملکرد آموزشی ما، یادگیرندگان‌مان را به کدام سطح از سطوح شناختی بلوم می‌رساند؟