تیزر وبینار یادگیری ترکیبی

وبینار یادگیری ترکیبی،

روز پنجشنبه مورخ ۱۹ تیر ۱۳۹۹ در فضای اسکای روم به همت گروه منابع انسانی مؤسسه فرهنگی آموزشی تزکیه برگزار خواهد شد.
دکتر محمد فقیری -عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان – مدرس این وبینار یک روزه خواهند بود.