تیزر کارگاه آموزشی برنامه درسی پنهان/ دکتر محمد نیرو

کارگاه آموزشی برنامه درسی پنهان،

روز چهارشنبه مورخ ۱۸ دی ۱۳۹۸ در محل سالن اجتماعات مؤسسه فرهنگی آموزشی تزکیه برگزار خواهد شد.
دکتر محمد نیرو -مدیر موسسه آموزشی پژوهشی صلحا- مدرس این کارگاه یک روزه خواهند بود.